Ali nam arzen v riževih izdelkih lahko škoduje?

Povzetek:
Riž je rastlina, ki kot ena izmed redkih rastlin učinkovito absorbira arzen iz prsti, zato vsebuje večje koncentracije arzena kakor druge, sorodne žitarice. Zaradi kemične podobnosti s silicijem se arzen prilega na silikatne transporterje, s pomočjo katerih se prenaša po celi rastlini vključno s plodom, ki je sestavni del naše prehrane.
Ker so riževi napitki v sodobnem času priljubljena alternativa živalskemu mleku, lahko njihovo uživanje prispeva k povišanim vrednostim vnesenega arzena. Še posebej problematičen je vnos anorganskega arzena, saj je ta oblika rakotvorna in v visokih koncentracijah povzroča različna obolenja.
V najini nalogi sva določila vsebnost celokupnega arzena in posameznih arzenovih spojin v devetih industrijsko pripravljenih napitkih, ki so vsebovali riž, v treh sojinih napitkih ter v dveh doma pripravljenih riževih napitkih. Koncentracije celokupnega arzena v industrijsko pripravljenih napitkih, ki so vsebovali riž, so bile od 4.1 do 27.7 ng/ml, v sojinih napitkih od 1.5 do 6.5 ng/ml ter v doma pripravljenih riževih napitkih 7.1 in 11.5 ng/ml. Večina riževih napitkov je vsebovala manj arzena od mejne vrednosti za prehrano odraslih (25 ng/ml), en napitek pa je bil nekoliko nad to vrednostjo (27.7 ng/ml). Večina napitkov je presegala mejno koncentracijo arzena za prehrano dojenčkov in majhnih otrok in zato riževi napitki niso primerni za dojenčke ter majhne otroke.. V riževih napitkih je prevladoval anorganski arzen (92.8 ± 25.1 %), vsebovali pa so tudi zaznavne količine dimetil arzenove kisline (8.2 ± 6.5) in monometil arzenove kisline (0.8 ± 1.3 %).

Abstract:
Rice is a plant, that, as one of the few effectively absorbs arsenic from the soil, therefore contains higher concentrations of arsenic than other, related cereals. Due to the chemical similarity with silicon, the arsenic fits onto silicate transporters, through which it is then transported throughout the whole plant, including the fruit, which is an integral part of our diet. Since rice drinks in modern times are a popular alternative to animal milk, their consumption can contribute to higher values of the introduced arsenic. Particularly problematic is the introduction of an inorganic arsenic, since this form is a carcinogen and causes various diseases in high concentrations.
In our research paper, we determined the content of the total arsenic and individual arsenic compounds in nine industrially prepared beverages containing rice, three soy beverages and two home-prepared rice drinks. The concentrations of total arsenic in industrially prepared beverages containing rice ranged from 4.1 to 27.7 ng/ml, in soy beverages 1.5 to 6.5 ng / ml, and home-made rice drinks 7.1 and 11.5 ng / ml. Most rice drinks contained less arsenic than the limit value for adult nutrition (25 ng/ml), with one drink slightly above this value (27.7 ng/ml). Most drinks exceeded the limit concentration of arsenic for infants and young children and therefore rice drinks are not suitable for infants and young children. Inorganic arsenic (92.8 25.1%) was predominant in rice drinks, but also contained detectable amounts of dimethyl arsenic acid ( 8.2 ± 6.5) and monomethyl arsenic acid (0.8 ± 1.3%).

Key words: compost, sewage sludge, the substrate

Avtorica: Zala Resnik – Poljašević
Mentorici: Mirna Malus, Zdenka Šlejkovec
Šola: Gimnazija Brežice
Področje raziskovanja: SŠ druga področja/prehrana

levo