Osnovnošolci 2022

KOMPONIRANJE IN ŠTEVILA

 

Povzetek

Raziskovalna naloga povezuje dve področji, matematiko in glasbo, saj se posveča procesu pisanja skladb z upoštevanjem osnovnošolskega znanja o vzorcih. Rezultat raziskovalne naloge je predstavljen z enoglasno ter dvoglasno skladbo. V teoretičnem delu naloge sva se opirala na glasbene osnove harmonije, ki so usmerjale komponiranje enoglasne in dvoglasne skladbe. Glasba se je komponirala na osnovi preprostega številskega vzorca s pomočjo naključnega poteka melodije, ki sva jo na začetku s črtami ponazorila na listu papirja. Pred komponiranjem obeh skladb sva postavila pravila, ki sva jih upoštevala. Glasbo sva komponirala s pisanjem na roke (kjer je bil zato prisoten tudi subjektivni vpliv) in nato v izogib subjektivnega vpliva s programom Excel. Rezultat komponiranja sva zapisala s programom Musescore.

 

Raziskovalno vprašanje: Ali lahko komponiramo poslušljivo glasbo samo z uporabo preprostih vzorcev?

Hipoteza: Glasbo lahko komponiramo samo z uporabo preprostih vzorcev.

Ključne besede: matematika, glasba, vzorci, zaporedja, naključna števila, skladanje

 

Summary

The research paper connects two fields, music and mathematics, and explores the process of composing music by using primary school knowledge on patterns. The result of the study is presented in the form of a one-part music score and a two-part music score. The theoretic part of the paper is based on the fundamentals of harmony which guided the composition of the one-part and two-part music scores. The music was composed on the basis of a simple pattern decided by chance and previously outlined using lines on paper. Before starting to compose, we set clear rules for the compositions. The music was composed first by handwriting (where a clear subjective impact was felt) and then by using the Excel programme to avoid any subjective influence. The results of the composition was written in Musescore programme.

 

Research question: Can listenable music be composed only by using simple patterns?

Hypothesis: Music can be composed only by using simple patterns.

Key words: mathematics, music, patterns, sequences, chance numbers, composition

 

Avtorja: Eva Forte in Žiga Cvikl
Mentor: Šef Miklavž
Šola: OŠ Litija
Področje raziskovanja: OŠ interdisciplinarno področje

 

VODA – NEIZKORIŠČEN POTENCIAL TURISTIČNE PONUDBE V OBČINI TRBOVLJE

Povzetek

Namen naše naloge je bil, da bi v Trbovljah raziskale povezavo med vodo, industrijsko kulturno dediščino in turizmom. Poleg teoretičnega dela in raziskave smo v nalogi opredelile tudi vizije, ki bi naše mesto turistično obogatilo prav prek naših raziskovalnih pojmov (voda, industrijska in kulturna dediščina). Pri raziskavi smo uporabile več pristopov, in sicer: intervju, anketo, raziskovanje na terenu in pridobivanje podatkov preko literature. Vse to nas je spodbudilo tudi k iskanju lastnih idej. Naša ciljna skupina anketirancev so bili devetošolci in učitelji, pri raziskavi pa smo intervjuvale še različne strokovnjake iz našega raziskovalnega področja, ki delujejo v številnih društvih in lokalni skupnosti. Trbovlje ima veliko potenciala, ki ga je potrebno izkoristiti, saj smo poleg zanimivih aktivnosti, ki jih mesto Trbovlje že ponuja turistu, v raziskovalni nalogi razmišljali še o nekaterih drugih možnostih, če bi bili vzpostavljeni pogoji za to. Naši hipotezi se sicer nista potrdili, spoznali pa smo, da je potrebno ozaveščati ljudi, iskati ideje in možnosti za udejanjanje le-teh. Trbovlje vidimo kot mesto, ki ga je potrebno izkoristiti in ga na zemljevid turistične ponudbe tudi zapisati kot kraj sprostitve in počitka.

 

Ključne besede: turizem, vpliv vode, mesto Trbovlje, sprostitev, industrijska in kulturna dediščina

 

Abstract

The goal of our research assignment was to look into the connection between water, industrial cultural heritage and tourism. In addition to the theoretical and research parts, we also defined our vision which would enrich our town tourism-wise, through the same concepts that were the focus of our research (water, industry, cultural heritage). Different approaches were used, such as: interview, questionnaire, field research, literature review; all of which inspired us to develop our own ideas. Our target group were ninth-graders and teachers. We also interviewed different groups of experts from our field of interest that work in various societies and the local community. Trbovlje has great potential which must be taken advantage of – along with all the interesting activities that Trbovlje has to offer to a tourist, we considered other options in our research, should the conditions for such ideas be met. Our hypotheses were not confirmed; however, we realized that we need to make people aware of these issues. We need to look for ideas and possible ways to realize them. We see Trbovlje as a town that has much to offer and we believe that it should be marked as a place of rest and relaxation on the tourist map.

 

Key words: tourism, influence of water, Trbovlje, relaxation, industrial and cultural heritage

 

Avtorji: Ćosić Hana,  Ana Neža Detela  in Lara Hočevar
Mentorici: Arh Mojca in Božiček Simnovčič Tanja
Šola: OŠ Tončke Čeč Trbovlje
Področje raziskovanja: OŠ inovacijski projekti

 

 

PLASTIKA – GROŽNJA ALI FANTASTIKA?

Povzetek

Okoljevarstveniki že vrsto let opozarjajo na nevarnosti, ki jih plastika predstavlja za okolje in vodna telesa. Kljub temu se večina ljudi ne odziva in ne spreminja svojih navad in s tem prispeva k onesnaževanju. Cilj naše raziskovalne naloge je, da ljudem pokažemo, da tudi najmanjši odpadek vpliva na okolje ter da so reke veliko bolj onesnažene, kot se lahko vidi s prostim očesom in da velik del k temu prispeva mikroplastika.

Odšli smo na teren in na lastne oči videli, kako umazane so reke v resnici. Očistili smo okolico zgornjega in spodnjega toka potoka Trboveljščice ter količini odpadkov in najdene mikroplastike primerjali med seboj. Ugotovitve smo primerjali tudi s šolo iz sosednjega mesta Zagorje ob Savi in z rezultati s predela Save med Krškim in Brežicami.

Ugotovili smo, da je zgornji tok bolj potoka onesnažen kot spodnji, predvsem s kmetijskimi odpadki. Spodnji tok je imel več cigaretnih ogorkov. S primerjavo z drugimi lokacijami smo ugotovili, da Trboveljščica ne vpliva močno na koncentracijo plastike v reki Savi, v katero se potok izliva. Enak zaključek smo dobili pri hipotezi z mikroplastiko.

Ključne besede: onesnaževanje, mikroplastika, odpadki, plastika.

 

Abstract

Even though environmentalists have been warning us about the dangerous effects plastic has on our environment and bodies of water for years, most people don’t react and don’t change their habits, which actively help the pollution. The goal of our research paper is to show people that even the smallest piece of trash impacts the environment and that the rivers are a lot more polluted than it may seem at first and that the huge reason for that is microplastic.

We went to the field and saw how dirty the rivers actually are. We cleaned the surrounding area of the upper and lower stream and compared the found quantities of plastic and microplastic to each other. We even compared them to the results of the neighbouring town Zagorje ob Savi and to the results from the part of Sava between Krško and Brežice.

We figured out that the upper stream is a lot more polluted than the lower stream, mainly with agricultural waste. The lower stream had more cigarette butts. When compared to the other locations we figured that the pollution of Trboveljščica doesn’t really affect the pollution of Sava, into which the stream flows. We’ve come to the same conclusion with the hypothesis about the microplastic.

Key words: pollution, microplastic, waste, plastic

Avtorji: Dimec Aljaž, Mia Smrekar in Ajda Glavač
Mentorica: Urška Jerman
Šola: OŠ  Trbovlje
Področje raziskovanja: OŠ ekologija z varstvom okolja