Bencin proti dizel

Povzetek:
Sva Lovro in Luka, dijaka drugega letnika Gimnazije in Ekonomske Srednje Šole Trbovlje in raziskovalca iz področja fizike. Naslov najine raziskovalne naloge je Bencin porti Dizel in kot že samo ime pove, sva se posvetila primerjanju lastnosti bencinskega in dizelskega goriva ter primerjanju avtomobilov s tema vrstama motorjev po različnih kriterijih. Raziskala sva fizikalne lastnosti toplote in se poglobila v delovanje motorjev z notranjim izgorevanjem. Postavila sva si pet hipotez, ki so vodile potek najinega raziskovanja, na koncu pa sva jih ovrednotila.
Kot pri vsaki raziskavi sva se vprašala kaj sploh že veva o izbrani temi raziskovalne naloge. Že poznane stvari sva si izpisala in jih kasneje po delih dodala v nalogo, ki je začela nastajati že v letu 2016/-17 kot del obveznih izbirnih vsebin (OIV). Najprej sva si v grobem razdelila delo in se lotila pisanja teoretične osnove za nastanek naloge. Pri literaturi sva imela težavo, saj ne obstaja veliko nama dostopnih knjižnih virov na takšno temo raziskave. K sreči sva vse potrebno našla v učbenikih za fiziko in nekaterih preverjenih spletnih straneh.
Prišla sva do zelo očitnega zaključka. Vsako izmed obeh goriv ima svoje prednosti in slabost, vsako izmed njiju je boljše pod drugimi pogoji, najboljše pa bi bilo, če bi končali z uporabo fosilnih goriv na svetovnem nivoju in jih zamenjali z bolj zeleno vrsto energije.

Ključne besede: bencin, dizel, motor, energija, poraba, onesnaževanje, prevoz.

Abstract:
We are Lovro and Luka, second-year students at Gimnazija in Ekonomska Srednja Šola Trbovlje and researchers from the field of physics. The title of our research paper is Bencin proti Dizel (Petrol vs. Diesel) and as the name suggests, we focused on comparing the attributes of petrol and diesel fuels and cars with these types of engines based on different criteria. We researched physical properties of heat and dug deeper on the performance of internal combustion engines. We set five hypothesises, that led the course of our research and when we reached its’ end, we evaluated them.
Just like with every research we asked our selves what we already know on the chosen topic. We wrote down the already known facts and gradually added them into the paper, that we started writing in the year 2016/17 as part of the compulsory optional contents (OIV). First, we roughly split the work between ourselves and started writing the theoretical part of the paper. We had a few problems with literature, since there isn’t much accessible material on the topic. Luckily, we found everything necessary in our physics books and a few reliable websites.
In the end, we came to a very definitive conclusion. Each of the two fuels has its pros and its cons. One it better under some circumstances, and the other under other. Nevertheless, the best solution would be simply ending the use of fossil fuels and replacing it with a greener form of energy.

Key words: petrol, diesel, engine, energy, fuel consumption, pollution, transport.

Avtor: Lovro Novak
Mentorica: Petra Zelenšek
Šola: GESŠ Trbovlje
Področje raziskovanja: SŠ fizika

levo