Gojenje okrasne koprive v različnih substratih

Povzetek:
V zadnjem obdobju v Sloveniji nastaja vse več komposta iz biorazgradljivih organskih gospodinjskih odpadkov – rjavi zbiralniki. Pri čiščenju odpadne vode v centralnih čistilnih napravah nastaja odpadno blato. Oba produkta lahko koristno uporabimo.
Cilj raziskovalne naloge je ugotoviti primernost komposta in blata, za gojenje okrasne koprive (Coleus sp.) v primerjavi z drugimi substrati. Kompost, ki sem ga uporabila je bil iz zasavske regijske kompostarne na Uničnem (CEROZ), blato pa iz Centralne čistilne naprave Trbovlje (CČN).
Eksperiment se je izvajal v petih paralelkah, v vsaki je bilo sedem različnih substratov. Koprive sem na enak način posadila v štirih obdobjih in sicer dvakrat v poletnem obdobju in dvakrat v zimskem obdobju (leto 2016 in 2017).
Ugotovila sem, da sta tako kompost kot blato iz čistilne naprave primerna za vzgajanje rastlin, saj je rastlina brez kakršnihkoli drugih dodatkov zelo dobro uspevala.

Ključne besede: kompost, blato iz čistilne naprave, substrat.

Abstract:
Recent years in Slovenia has been generated more and more compost from biodegradable organic household waste – brown reservoirs. In wastewater treatment in the central treatment plant sewage sludge is produced. Both materials may be successfully used. The aim of the research project is to determine the suitability of compost and sewage sludge for cultivation of ornamental nettle (Coleus sp.) compared to other substrates.
The experiment was made in five paralels, in every paralel there was seven different substrates. I planted ornamental nettle in four periods. I planted them twice in summer and twice during the winter (year 2016 and 2017). I found out that both, the compost and sludge from treatment plants, are suitable for the plant growing, because the plant thrived without any other chemicals or fertilizers very well.

Key words: compost, sewage sludge, the substrate.

Avtorica: Nika Špajzer
Mentorja: Aleksander Medveš, Vlasta Medvešek Crnkovič
Šola: GESŠ Trbovlje
Področje raziskovanja: SŠ biologija

levo