Merjenje specifičnih toplot različnih brezalkoholnih pijač

Povzetek:
Raziskovalna naloga se ukvarja z določanjem specifične toplote (količina toplote, ki je potrebna za segretje 1 kg trdne ali tekoče snovi za temperaturno razliko 1 K) posameznih brezalkoholnih pijač in hkrati išče morebitno korelacijo med spreminjanjem le-teh glede na pijačam pripadajoče vrednosti v tabeli kaloričnih vrednosti živil. Iz rezultatov lahko sklepam, da je, kot pričakovano, specifična toplota, pri pijači z višjo vrednostjo v tabeli kaloričnih vrednosti, večja in obratno. Raziskovalna naloga išče tudi povezavo med spreminjanjem specifične toplote z dodajanjem čistega natrijevega klorida v primerjavi s kuhinjsko soljo. Izkazalo se je, da dodajanje natrijevega klorida in soli povečuje specifično toploto, a jo natrijev klorid poveča bolj kot pa kuhinjska sol. Ugotovitve so odličen temelj za nadaljnje raziskave na tem področju, še posebej pri odvisnosti specifične toplote od vrednosti v tabeli kaloričnih vrednosti, saj je moč ugotavljati katere posamezne snovi so torej prav tako krive za spreminjanje vrednosti specifične toplote.

Ključne besede: specifična toplota, brezalkoholne pijače, kalorimeter.

Abstract:
The research paper is about determing specific heat (the amount of heat per unit mass required to raise the temperature by one degree Kelvin) of nonalcoholic beverages and their correlation between food calorie tables. The results show the specific heat is higher when food calorie table is higher and lower when the specific heat is lower. The research paper also searches for connection between changing specific heat by adding pure sodium chloride compared to adding sea salt.
Adding sodium chloride and sea salt causes increasing of specific heat. These findings are great foundation for further researching.

Key words: specific heat, nonalcoholic beverages, calorimeter.

Avtorica: Nika Zupančič
Mentorica: Petra Zelenšek
Šola: Gimnazija in ekonomska srednja šola Trbovlje
Področje raziskovanja: SŠ fizika

levo