(Ne)strpnost mladih do istospolnih parov in družin

Povzetek:
Seminarska naloga analizira in predstavlja, kakšen je odnos mladih do istospolne usmerjenosti. Do odgovorov sem prišla tako, da sem sprva zapisala kratek teoretični uvod, v katerem sem navedla vzroke homoseksualnosti ter stereotipe in predsodke, ki so povezani z istospolno usmerjenostjo, v raziskovalnem delu pa sem do odgovorov prišla s pomočjo anketnega vprašalnika. Homoseksualnost ni nov pojav, saj se v različnih oblikah pojavlja skozi celotno zgodovino. Spreminjal in spreminja pa se odnos ljudi do istospolno usmerjenih. Moje raziskovanje se je osredotočalo zlasti na odnos mladih do homoseksualnosti. Odkrila sem, da osnovnošolke (8. in 9. razred) bolj podpirajo enakopravnost homoseksualcev, posvojitev otrok in poroke istospolnih partnerjev kot osnovnošolci. Tako fantje kot tudi dekleta menijo, da homoseksualnost ni bolezen. Več deklet kot fantov pa je mnenja, da število istospolno usmerjenih partnerjev narašča. Torej, za mlade ne moremo reči, da popolnoma sprejemajo homoseksualnost. Prepričana pa sem, da k sprejemanju homoseksualcev zagotovo pomagajo mediji, aktivisti, upad vpliva rimskokatoliške cerkve v Sloveniji …

Ključne besede: homoseksualnost, Slovenija, spolna usmerjenost, odnos, mladi.

Abstract:
This research paper analyzes and presents the attitude of young people towards homosexuality. Firstly, a brief theoretical introduction explains the causes, stereotypes and prejudices regarding homosexuality. Afterwards, I used a questionnaire to get some aditional data.
Homosexuality is not a recent phenomenon. There had been various forms recorded throughout the history. But there have been changes in people’s perception towards it. The presented research is concentrated on the attitude of some young people to the homosexual ones. The research shows that girls in years 8 and 9 of the primary school support the equality of the homosexuals, their marriages and the adoptions of babies more than their male classmates. They both believe that homosexuality is not an illness. More girls believe that the number of homosexual couples is increasing. We cannot say that young people generally accept homosexuality. I am certain that media and activists help the acceptance of homosexual orientation and that the influence of Roman Catholic Church in Slovenia is decreasing.

Key words: Homosexuality, Slovenia, sexual orientation, attitude, young people.

Avtorica: Maša Božjak
Mentorica: Ines Kolar
Šola: Osnovna šola Ivan Cankar, Trbovlje
Področje raziskovanja: OŠ psihologija

levo