Nova generacija žilnih opornic

Povzetek:
Z uporabo plazme sva želeli spremeniti površino materiala, ki se uporablja za žilne opornice. Vzorce nitinol zlitine (NiTi) sva z visoko reaktivno plazmo obdelovali pri različnih pogojih in ugotavljali spremembe lastnosti površine (omočljivost, morfološke lastnosti in kemijsko sestavi površine) ter spremembe v in vitro biološkem odzivu (interakcija površine s polno krvjo). Vzorce sva najprej obdelali s plazmo, za kontrolo sva imeli neobdelan vzorec nitinola. Sledilo je preučevanje površine s pomočjo merjenja kontaktnega kota vodne kapljice (omočljivost), s katerim sva ugotavljali hidrofilnost oziroma hidrofobnost površine. Opravljena je bila rentgenska fotoelektronska spektroskopija (XPS). Površino sva si ogledali pod mikroskopom na atomsko silo (AFM) in vrstičnim elektronskim mikroskopom (SEM). Opravili sva in vitro študije, s katerimi sva želeli ugotoviti različen biološki odziv trombocitov na vezavo površine nitinola, obdelanega pri različnih pogojih. Vzorce sva takoj po obdelavi inkubirali s polno krvjo in jih pripravili na SEM analizo. Iz SEM slik, kjer sva opazovali adhezijo in aktivacijo trombocitov na površino, sva ugotavljali povezavo med različno vrsto obdelave in biološkim odzivom.

Ključne besede: plazma, trombocit, nitinol, žilna opornica, omočljivost, SEM, XPS, AFM.

Abstract:
With the use of plasma we aimed to change the surface of a metal used for stents. A sample of nitinol alloy (NiTi) was treared with highly reactive plasma under various conditions, so as to monitor changes in the properties of the alloy surface (wettability, morphological properties and chemical composition of the surface) as well as changes in the in vitro biological response (interaction of the surface with full blood). The samples were first treated with the plasma and untreated samples were used as a control. Later, by measuring the contact angle of water droplets, we measured the hydrophobic and hydrophilic properties of the surface . Then X-ray photoelectron spectroscopy (XPS) was used. We then analysed the surface with an atomic force microscope (AFM) and Scanning electron microscope (SEM). We conducted in vitro studies with which we wanted to quantify the biological response of thrombocytes to binding to differently treated nitinol. Immediately after treatment, the samples were incubated in full blood, ready for SEM analysis. From the SEM pictures, where we first observed the adhesion and activation of thrombocytes on the surface, we deduced the link between different treatment methods of the surface and the biological response.

Key words: plasma, thrombocytes, nitinol, vain brace, wettability, SEM, XPS, AFM.

Avtorici: Nika Špajzer, Nina Naprudnik
Mentor: Aleksander Medveš
Šola: GESŠ Trbovlje
Področje raziskovanja: SŠ aplikativna naloga

levo