Primerjava odnosa do državnih praznikov v SFRJ in R Sloveniji

Povzetek:
Za izdelavo tovrstne naloge sva se odločila, ker se nama zdi, da je narodna zavest Slovencev vpadla. Začela sva z razlago osnovnih pojmov in zgodovino praznikov. Vendar raziskovalno nalogo v večji meri sestavlja empirični del ali analiza ankete, ki nam je dala precej točen vpogled v stališča in mnenja predstavnikov starejše, mlajše in srednje generacije. Anketo sva izbrala, ker sva tako v kratkem času pridobila veliko število informacij od zelo različnih ljudi. Zanimal naju je predvsem njihov odnos do dneva republike, dneva samostojnosti in enotnosti ter dneva državnosti. Ugotavljala sva, če so najine predpostavke resnične in trend narodne zavesti res pada tako drastično, kaj si o tem mislijo pripadniki različnih generacij in kaj je razlog za takšen padec. Seveda sva se na koncu poglobila tudi v to, kako bi lahko narodna zavest v Sloveniji spet zrasla na optimalno raven. Da bi bili ljudje spet povezani in tako tudi bolje delovali kot skupnost.

Ključne besede: praznik, narodna zavest, dan republike, dan državnosti.

Abstract:
We had decided to make this kind of research, because we realized that Slovenians are lacking awareness of our national identity. We started with explanation of some of the basic terms and history of our national holidays. Although most of our research consists of emperical evidence and survey analysis. We surveyed some people from the older, middle and younger generation. Their answers gave us a closer look into their opinion and point of view. As the matter of the empirical part we had chosen survey, to gain lots of different information as quickly as possible. We have been focusing the most on their attitude to the Dan republike, Dan samostojnosti in enotnosti and Dan državnosti. We were finding out whether our hypothesisses are true and the trend of our national identity is really so rapidly dropping, or what do other members from certain generation think about the topic. We were also interested in what would be the reason for such a fall. In the end we also put a lot of our thought into the question: How could Slovenian awareness of the national identity grow to the optimal level again. For the people to feel connected again and to also be able to work together as a community.

Key words: holidays, national identity, Republic Day, Statehood Day, Independence and Unity Day.

Avtorja: Blaž Cestnik, Blaž Hauptman Pepelnjak
Mentor: Boštjan Kosec
Šola: GESŠ Trbovlje
Področje raziskovanja: SŠ Zgodovina

levo