Skrb za okolje na naši šoli

Povzetek:
V svoji raziskavi smo želeli ugotoviti, koliko in na kakšen način naša šola skrbi za čisto in varno okolje in osvešča učence o varovanju okolja.
Izdelali smo anketni vprašalnik za učence in učitelje. Izvedli smo intervju z ravnateljico naše šole. Poizvedovali smo, katere vsebine in dejavnosti na to temo že izvajamo, jih v nalogi na kratko predstavili ter predlagali, katere bi bilo mogoče še vključiti. Vse te dejavnosti smo izvajali zato, da bi sošolcem, staršem in delavcem šole pokazali, kako pomembno je okoljsko ozaveščanje in aktivno ravnanje pri okoljskih projektih.
Naša šola že vrsto let skrbi za varovanje okolja, med drugim tudi tako, da večkrat organizira akcijo zbiranja starega papirja ter spodbuja, ne le učence in delavce šole, temveč tudi starše ter ostale prebivalce občine Hrastnik k odgovornemu ravnanju z odpadki, vodo in električno energijo. Zavedamo se, kako pomembno je ohranjati čisto okolje in s tem razlogom smo aktivni in spodbujamo tudi ostale.

 Ključne besede: Skrb za okolje, osveščanje učencev o varovanju okolja, vsebine in dejavnosti na to temo, aktivno ravnanje pri okoljskih projektih, odgovorno ravnanje z odpadki, vodo in električno energijo.

Abstract:
In our study we were trying to figure out how much and in what way our school is responsible for unpolutted and safe environment as well as for raising the awareness of pupils on environmental protection.
We elaborated a questionnaire for pupils and teachers. We performed the interview with our headmistress. We tried to determine which contents and activities regarding the present topic have already been implemented and to introduce them briefly as well as to propose which new ones could be incorporated in the future. All the above stated activities were carried out to show our classmates, parents and school staff the importance of environmental awareness and active management of environmental projects.
Within the domain of our school the environment protection including the organized campaign to collect waste paper and to encourage pupils, school staff, parents and other residents of the municipality of Hrastnik to behave responsibly with regard to waste, water and power supply management have been our priorities for many years. We are fully aware of the importance to maintain unpolluted environment and therefore we responsibly act regarding the stated as well as encourage other residents of Hrastnik.

Key words: Environment concern, awareness of pupils on environmental protection, contents and activities regarding the stated, active management of environmental projects, responsible waste, water and power supply management

Avtorji: Ana Špajzer, Živa Brglez, Ana Kovačič
Mentorica: Ljudmila Gornik
Šola: Osnovna šola narodnega heroja Rajka, Hrastnik
Področje raziskovanja; OŠ ekologija

levo