Spolnost skrita pod posteljo

Povzetek:
Mladostniki se vse bolj zgodaj soočajo s spolnimi odnosi. Pomanjkljiva in predvsem odsotna odprta komunikacija o spolnosti pa za seboj prineseta vse neželene posledice, ki jih pravilna in pravočasna spolna vzgoja prepreči in predstavlja temelj zdravega spolnega življenja. Učenje o reproduktivnem zdravju mora biti prednostna naloga vseh, ki so vključeni v vzgojo otrok, od staršev do zdravstvenega osebja. Uporaba novih in zanimivih tehnoloških metod pri učenju je korak naprej k osveščanju mladih o nevarnostih, ki jih prinašajo nezaščiteni spolni odnosi. V ta namen smo razvili spletno aplikacijo za virtualno resničnost o spolno prenosljivih okužbah na mikroskopskem nivoju v virtualnem 3D svetu in jo testirali pri dijakih. V teoretičnem delu preučujemo razvoj mladostnikov in njihove spolne identitete, vrste spolno prenosljivih bolezni, kako se pred njimi zaščitimo, vlogo posameznih ljudi in ustanov pri spolni vzgoji mladostnikov in psihološki pomen soočanja z boleznijo. Namen raziskave je, da ugotovimo osveščenost mladostnikov o zdravem spolnem življenju in zaščiti, v kolikšni meri so starši vključeni v spolno vzgojo, starostno mejo spolno aktivnih mladostnikov. Hkrati pa smo želeli z aplikacijo ozavestiti problematiko in seznaniti najstnike o posledicah nezaščitenega spolnega odnosa, boleznih, zaščiti in ugotoviti, kako učinkovita je uporaba novejših tehnoloških metod v nasprotju s klasičnimi metodami učenja.

Ključne besede: spolna vzgoja, mladostnik, družina, spletna aplikacija, virtualna resničnost.

Abstract:
Leak of open communication about sex brings unwanted consequences. Sex education offered at the right time can prevent these complications and represents the foundation for a healthy sex life. Teaching about the reproductive health must be a priority of all people that are involved in a child’s education, from parents to medical personnel. Inclusion of new technological methods in education is a step towards informing the youth about dangers of unprotected intercourses. For this purpose, we developed an VR application that contains information about sexually transmitted diseases on a microscopic level in a virtual 3D world, which was tested on students. In the theoretical part of this research we studied the development of young people and their sexual identity, sexually transmitted diseases, how to protect ourselves, the role of individuals and institutions in the sex education of youngsters and psychological confrontation with a disease. The aim of this research is to find out how aware youngsters are of leading a healthy sex life and protection, how parents are involved in their sex education and the average year when youngsters start their sex life. With the application we wanted to make adolescents aware of problematics and negative effects of an unprotected intercourse, STD, protection and to find out how successful the replacement of classical methods of learning with new technological methods is.

Key words: sex education, adolescent, family, WebVR application.

Avtorji: Aljana Smajlović, Žan Juvan, Timotej Robavs
Mentoriji: Stana Kovač Hace, Suzana Mikelj, Uroš Ocepek
Šola: Srednja šola Zagorje
Področje raziskovanja: SŠ Interdisciplinarna

levo