Vpliv lepotnih idealov na posameznika

Povzetek:
Najina raziskovalna naloga je psihološka, temelji na raziskavi lepotnih idealov, in sicer njihovem vplivu na samopodobo in zaznavanje telesa. Raziskati sva želeli lepotne ideale in jih primerjati glede na spol anketirancev. Zanimalo naju je, kakšno telo se jim zdi lepo za lastni in za nasprotni spol. Primerjati sva želeli vpliv lepotnih idealov glede na starost anketirancev in raziskati posledice, ki jih imajo lepotni ideali na ljudi. Zanimal naju je tudi vpliv lepotnih idealov na telesno samopodobo. Izvedli sva tri intervjuje – s kozmetičarko Sašo Žlak Jamšek, z manekenko Brino Knaus in s fitnes trenerko Marilin Plevnik. Na spletu sva objavili tudi anketo, ki jo je rešilo 296 ljudi, 24 anket pa sva razdelili med ljudi. Vse najine hipoteze so bile potrjene. Moškim je na ženskah všeč, če imajo poudarjene obline (poudarek na prsih, zadnjici). Ženske in moški ocenjujejo kot lepo mišičasto moško telo. Ženske pa zaznavajo kot lepo vitko žensko telo. Najstniki in ljudje srednjih let so bolj obremenjeni z doseganjem lepotnih idealov kot otroci in starejši ljudje. Starejši se obremenjujejo predvsem zaradi gub. Posledice lepotnih idealov so motnje hranjenja, slaba samopodoba, lepotni posegi, pri ženskah pretirano hujšanje, pri moških pa uživanje steroidov in proteinov. Lepotni ideali negativno vplivajo na posameznikovo telesno samopodobo.

Abstract:
Our research work is psychological, based on the research of beauty ideals, namely, their influence on self-image and body perception. We wanted to explore the beauty ideals and compare them according to the gender of the respondents. We were interested in what kind of body they find beautiful for their own and for the opposite sex. We wanted to compare the influence of beauty ideals considering to the age of the respondents and to explore the consequences that beauty ideals have on people. We also wanted to fint out about the influence of beauty ideals on physical self-image. We conducted three interviews – with cosmetician Saša Žlak Jamšek, with model Brina Knaus and with fitness trainer Marilin Plevnik. We also posted a survey on the web, which was solved by 296 people, and we distributed 24 surveys among people. All our hypotheses have been confirmed. Men like women if they have accentuated curves (emphasis on chest, buttocks). Women and men find as beautiful muscular male body. Women like slender female body. Teenagers and middle-aged people are trying more to achieve beauty ideals than children and older people. While the elderly are trying to get rid of wrinkles. The consequences of beauty ideals are eating disorders, poor self-esteem, beauty treatments, diets among women and by men, also the use of steroids in proteins. Beauty ideals have a negative impact on the individual’s self-esteem.

Avtorici: Nika Drnovšek, Rebeka Durnik
Mentorica: Tina Pušnik
Šola: GESŠ Trbovlje
Področje raziskovanja: SŠ psihologija

levo